Loznica Razvoj
Loznica Razvoj
JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLjANjE GRAĐEVINSKIM ZEMLjIŠTEM
Georgija Jakšića 3
Loznica
Uređenje, korišćenje, unapređenje
Uređenje, korišćenje, unapređenje
i zaštita građevinskog zemljišta.
Izgradnja, uređenje i održavanje
Izgradnja, uređenje i održavanje
ulica i saobraćajnica.
Uređenje i održavanje
Uređenje i održavanje
parkova, zelenih i rekreacionih površina
NADZOR
NADZOR
u oblasti komunalnih poslova
SANACIJA
SANACIJA
od elementarnih nepogoda
Održavanje
Održavanje
javne rasvete i semafora
ASFALTIRANJE
ASFALTIRANJE
presvlačenje pojedinih deonica ulica
Održavanje javnih,
Održavanje javnih,
zelenih površina i čistoće javnih gradskih površina
zimska služba
zimska služba
na pešačkim, javnim površinama i parkovskim stazama

Unesite ispravnu adresu el. pošte za vaš nalog. Verifikacioni kod će vam biti poslat i moći ćete da izaberete novu lozinku.

Loznica Razvoj se bavi sledećim delatnostima:

U delu uređenja i održavanja saobraćajnica:
U delu uređenja i održavanja saobraćajnica:
Utvrđuje program održavanja, zaštite i razvoja puteva uz saglasnost osnivača, Sa najpovoljnijim ponuđačem sklapa ugovore kako za projektovanje i izgradnju novih saobraćajnica tako i za održavanje postojeće putne mreže koja joj je poverena. Utvrđuje kriterijume i raspodeljuje sredstva namenjena za održavanje ulica i puteva. U oblasti rasvete donosi planove i programe oko njenog održavanja kao i racionalnog širenja.
U oblasti komunalnih poslova:
U oblasti komunalnih poslova:
Vrši nadzor: - kod održavanja parkova, - zelenih i rekreativnih površina , - održavanja čistoće javnih gradskih površina, - donosi Program održavanja parkovskih površina - donosi Program čistoće javnih gradskih površina u gradu i brine se o njegovoj realizaciji.
Održavanje puteva i ulica:
Održavanje puteva i ulica:
Na teritoriji Grada Loznica održava se ukupno 355 km lokalnih kategorisanih puteva od toga 218,9 km sa asfaltnim kolovozom i 136,1 km sa makadamskim kolovozom, kao i 129 km ulica od čega 78 km ulica sa savremenim kolovozom i 51km sa makadamskim kolovozom kao i nekategorisani putevi po Odluci o nekategorisanim putevima („Sl. list Grada Loznica“ br. 6/2009).
NA LOKALNIM PUTEVIMA:
Održavanje puteva i ulica
NA LOKALNIM PUTEVIMA:
Ručno krčenje šiblja i korova Ručno čišćenje rigola Popravka bankina Nasipanje kamenom drobinom i šljunkom Izrada cevastih propusta Izrada kanaleta Postavljanje smerokaza Krpljenje udarnih rupa vrućom masom Presvlačenje asfaltom pojedinih deonica puta Mašinski iskop putnih kanala Izrada drenaža Mašinsko košenje bankina Rad grejdera na ravnanju makadamskih kolovoza Rad bagera Rad kamiona Rad utovarivača
U GRADSKOM PODRUČJU:
Održavanje puteva i ulica
U GRADSKOM PODRUČJU:
Rušenje oštećenih površina trotoara Postavljanje betonskih ivičnjaka Postavljanje behaton ploča Nasipanje šljunkom i kamenom drobinom Krpljenje udarnih rupa „rudbitom“ Postavljanje barikadnih stubića Postavljanje usporivača brzine Postavljanje saobraćajnih znakova Postavljanje slivničkih rešetki Postavljanje šaht poklopaca Krpljenje udarnih rupa vrućom masom Izrada rešetkastih kanala Rušenje dotrajalog asfaltnog kolovoza Presvlačenje pojedinih deonica ulice Izrada cevastih propusta
Na sanaciji od elementarnih nepogoda:
Na sanaciji od elementarnih nepogoda:
Bager guseničar Bager točkaš Utovarivač Grejder Valjak Kompresor Kamion kiper Građevinski materijal sa prevozom Asvalt Beton Betonske cevi
Održavanje javnih, zelenih površina i čistoće javnih gradskih površina
Održavanje javnih, zelenih površina i čistoće javnih gradskih površina
Održavanje javnih, zelenih površina i čistoće javnih gradskih površina u Loznici, Gradilištu i Lešnici prema Programu za kalendarsku godinu poverava se KJP "Naš Dom" čiju osnovnu delatnost predstavljaju poslovi koji se finansiraju od strane Grad Loznica i to na osnovu Ugovora o izvođenju radova na održavanju javnih, zelenih površina u Loznici i izvođenju radova na održavanju čistoće javnih gradskih površina u Loznici pri čemu JP "Grad" pruža nadzor nad izvođenjem ovih radova. -Površina za održavanje zelenila je 372.592 m2 -Površina ulica i trgova na kojima se izvode poslovi čišćenja je 28 ha -Površina za pranje iznosi 26 ha. U zimskim mesecima obavlja se zimska služba na pešačkim, javnim površinama i parkovskim stazama pravovremeno.
Održavanje javne rasvete i semafora
Održavanje javne rasvete i semafora
Održavanje javne rasvete i semafora se takođe poverava najpovoljnijem izabranom izvođaču radova na godišnjem nivou. Izvode se radovi na el. mreži i u trafo stanicama a u cilju otklanjanja nastalih kvarova i zamene pregorelih sijalica. Vrši se kontrola rada opreme i režima rada semaforske instalacije u gradu.
Rešava imovinsko pravne poslove
Rešava imovinsko pravne poslove
U duhu Zakona o javnim nabavkama zaključuje ugovor sa najpovoljnijim izvođačem za poslove uređenja građevinskog zemljišta. Na osnovu informacione osnove o gradskom građevinskom zemljištu analizira i predlaže elemente za utvrđivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta Obavlja administrativno tehničke poslove u postupku pribavljanja i otuđenja građevinskog zemljišta.
U oblasti uređenja građevinskog zemljišta, priprema srednjoročne i godišnje programe uređivanja građevinskog zemljišta.
U oblasti uređenja građevinskog zemljišta, priprema srednjoročne i godišnje programe uređivanja građevinskog zemljišta.
Na osnovu donetih i usvojenih planova rada vrši tehničke, pravne, finansijske i druge administrativne poslove za finansiranje programa uređenja građevinskog zemljišta, poslove usklađivanja programa uređenja sa razvojnim programima infrastrukture u skladu sa Odlukama Skupštine Grada.