Јавно предузеће "Loznica Razvoj" се бави следећим делатностима:

-          Уређење, коришћење, унапређење и заштита грађевинског земљишта

-          Изградња, уређење и одржавање улица и саобраћајница

-          Уређење и одржавање паркова,  зелених и рекреационих површина

 

У области уређења грађевинског земљишта, припрема средњорочне и годишње програме уређивања грађевинског земљишта.

На основу донетих и усвојених планова рада врши техничке, правне, финансијске и друге административне послове  за финансирање програма  уређења грађевинског земљишта, послове усклађивања програма уређења са развојним програмима инфраструктуре у складу са Одлукама Скупштине Града.

Решава имовинско правне послове

У духу Закона о јавним набавкама закључује уговор са најповољнијим извођачем за послове уређења грађевинског земљишта.

На основу информационе основе о градском грађевинском земљишту анализира и предлаже елементе за утврђивање накнаде за уређење грађевинског земљишта

Обавља административно техничке послове у поступку прибављања и отуђења грађевинског земљишта.  

 

У делу уређења и одржавања саобраћајница:

Утврђује програм одржавања, заштите и развоја путева уз сагласност оснивача,

Са најповољнијим понуђачем склапа уговоре како за пројектовање и изградњу нових саобраћајница тако и за одржавање постојеће путне мреже која јој је поверена.

Утврђује критеријуме и расподељује средства намењена за одржавање улица и путева.

У области расвете доноси планове и програме око њеног одржавања као и рационалног ширења.

 

 

У области комуналних послова:

Врши надзор:

- код одржавања паркова,

- зелених и рекреативних површина ,

- одржавања чистоће јавних градских површина,

- доноси Програм одржавања парковских површина

- доноси Програм чистоће јавних градских површина у граду и брине се о његовој реализацији.

 

   ДЕЛАТНОСТ И ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОСЛОВАЊА

 

У оквиру својих редовних делатности одвијају се активности на:

 

          - Одржавању путева и улица,

- Одржавању јавних, зелених површина и чистоће јавних градских површина у Лозници, 

          - Одржавању јавне расвете и семафора.

 

            Одржавање путева и улица

 

На територији Града Лозница одржава се укупно 355 km локалних категорисаних путева од тога 218,9 km са асфалтним коловозом и 136,1 km са макадамским коловозом, као и 129 km улица од чега 78 km улица са савременим коловозом и 51km са макадамским коловозом као и некатегорисани путеви по Одлуци о некатегорисаним путевима („Сл. лист Града Лозница“ бр. 6/2009).

 

Извођач радова на одржавању путева и улица се бира за календарску годину а најчешћи послови:

 

НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА:    

 

Ручно крчење шибља и корова

Ручно чишћење ригола

Поправка банкина

Насипање каменом дробином и шљунком

Израда цевастих пропуста

Израда каналета

Постављање смероказа

Крпљење ударних рупа врућом масом

Пресвлачење асфалтом појединих деоница пута

Машински ископ путних канала

Израда дренажа

Машинско кошење банкина

Рад грејдера на равнању макадамских коловоза

Рад багера

Рад камиона

Рад утоваривача

НА УЛИЦАМА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ:

 

Рушење оштећених површина тротоара

Постављање бетонских ивичњака

Постављање бехатон плоча

Насипање шљунком и каменом дробином

Крпљење ударних рупа „рудбитом“

Постављање барикадних стубића

Постављање успоривача брзине

Постављање саобраћајних знакова

Постављање сливничких решетки

Постављање шахт поклопаца

Крпљење ударних рупа врућом масом

Израда решеткастих канала

Рушење дотрајалог асфалтног коловоза

Пресвлачење појединих деоница улице

Израда цевастих пропуста

              

На санацији од елементарних непогода:

 

Багер гусеничар

Багер точкаш

Утоваривач

Грејдер

Ваљак

Компресор

Камион кипер

Грађевински материјал са превозом

Асвалт

Бетон

Бетонске цеви

              

               Радови на изради хоризонталне саобраћајне сигнализације и набавци саобраћајних знакова и обавештајних табли су поверени на тендеру изабраном извођачу на годишњем нивоу.

 

 

Одржавање јавних, зелених површина и чистоће јавних градских површина у Лозници 

Одржавање јавних, зелених површина и чистоће јавних градских површина у Лозници, Градилишту и Лешници према Програму за календарску годину поверава се КЈП "Наш Дом" чију основну делатност представљају послови који се финансирају од стране Град Лозница и то на основу Уговора о извођењу радова на одржавању јавних, зелених површина у Лозници и извођењу радова на одржавању чистоће јавних градских површина у Лозници при чему ЈП "Град" пружа надзор над извођењем ових радова.

-Површина за одржавање зеленила је 372.592 m2

-Површина улица и тргова на којима се изводе послови чишћења је 28 ha

-Површина за прање износи 26 ha.

У зимским месецима обавља се зимска служба на пешачким, јавним  површинама и парковским стазама правовремено.

 

Одржавање јавне расвете и семафора

Oдржавањe јавне расвете и семафора се такође поверава најповољнијем изабраном извођачу радова на годишњем нивоу.

Изводе се радови на ел. мрежи и у трафо станицама а у циљу отклањања насталих кварова и замене прегорелих сијалица.

Врши се контрола рада опреме и режима рада семафорске инсталације у граду.