На основу чл. 22. става 1. тачке 7) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16), чл. 68. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем „Град“ Лозница („Службени лист града Лознице“ број 19/16), Надзорни одбор Јавног предузећа “Град” Лозница на својој 7. редовној седници одржаној дана 26.01.2017. год. доноси: СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ „ГРАД“ ЛОЗНИЦА 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем„Град“ Лозница основано је Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Град“ Лозница број 06-17/96 од 27.07 1996. године („Службени лист општине Лозница“ бр. 5/1996), уписано у Регистар Привредног суда у Ваљеву Решењем број ФИ-126/89 у регистарском улошку број 1-15302-00, а преведено у Регистар Агенције за привредне регистре Решењем број БД 56168/2005 од 08.07.2005. године. Скупштина града Лознице донела је дана 07. септембра 2016. године Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем „Град“ Лозница број 06-26/16-3-7/3 и дана 29.11.2016. године. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Град“ бр. 06-36/16-5-12. Члан 2. Оснивач Јавног предузећа „Град“ Лозница (у даљем тексту: Јавно предузеће) је Град Лозница, улица Карађорђева број 2, матични број 07171412 (у даљем тексту: Оснивач). Члан 3. Овим Статутом уређују се основна питања од значаја за рад Јавног предузећа: - пословно име и седиште Јавног предузећа; - печат и штамбиљ; - делатности Јавног предузећа; - права, обавезе и одговорности Оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према Оснивачу; - планирање рада и развоја; - начин утврђивања и распоређивања добити; - услови и начин задужeња Јавног предузећа; - основни капитал Јавног предузећа; - органи предузећа; - заштита животне средине; - права и обавезе за време штрајка; - пословна тајна; - општа акта предузећа; - јавност у раду; - друга питања од значаја за рад Јавног предузећа. 2. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ Члан 4. Пуно пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем „Град“ Лозница. Скраћено пословно име је Јавно предузеће „Град“ Лозница. Седиште Јавног предузећа је у Лозници, улица Георгија Јакшића број 3. О промени пословног имена и седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача. 3. ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ Члан 5. Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом. Печат Јавног предузећа је округлог облика у коме је уписано пословно име и седиште Јавног предузећа. Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика у коме је уписано пословно име Јавног предузећа са местом за број и датум. Члан 6. Печат се користи за оверавање одлука и аката о раду и пословању Јавног предузећа. Печат се мора посебно чувати и обезбедити од неовлашћеног коришћења и злоупотреба. Печатом Јавног предузећа може руковати лице, које је у оквиру делокруга послова на које је распоређено, задужено за руковање, употребу и чување печата. Јавно предузеће има свој знак који садржи пословно име и седиште Јавног предузећа. Знак је округлог облика , у позадини се налази блок стамбених зграда,на средини слова „ЈПГ“ а у доњем делу пише „Лозница“. 4. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Члан 7. Јавно предузеће обавља делатности од општег интереса ,односно стручне послове на уређивању, унапређивању и заштити грађевинског земљишта, управљања локалним путевима, уређењу водотока и заштита од штетног дејства вода II реда . Члан 8. Претежна делатност Јавног предузећа је: 81.30 услуге уређења и одржавања околине Остале делатности Јавног предузећа су: 43.11- Рушење објеката 42.11- Изградња путева и аутопутева; 43.29- Остали инсталациони радови у грађевинарству; 52.21- Услужне делатности у копненом саобраћају; 68.10- Куповина и продаја властитих некретнина; 68.20- Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; 71.11- Архитектонска делатност; 70.22- Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем; 07.11- Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање; 52.10- Складиштење; 43.21- Постављање електричних инсталација; 08.11 – Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака,гипса, креде; 42.91-Изградња хидротехничких објеката; Осим делатности наведених у ставу 1. и 2. овог члана, Јавно предузеће може обављати и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за обављање тих делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности, као и о обављању других делатности, одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност Оснивача, у складу са законом. 5. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ Члан 9. Јавно предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује: 1. трајно и несметано вршење делатности од општег интереса под условима и на начин утврђен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона; 2. прописани и уговорени обим и квалитет услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга ; 3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката и опреме који служе за обављање комуналне делатности и 4. Развој и унапређење квалитета услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада. Јавно предузеће је дужно да обавља делатност у складу са законом, оснивачким актом, одлуком Скупштине града Лознице о начину обављања делатности и овим Статутом. Члан 10. Оснивач је дужан, у складу са законом да: 1. обезбеди Јавном предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности; 2. остварује надзор и контролу обављања делатности и 3. предузме мере за унапређење делатности. Члан 11. У случају поремећаја у пословању Оснивач може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање Јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, осим ако је оснивачким актом и законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса другачије одређено, а нарочито: 1) промену унутрашње организације Јавног предузећа; 2) разрешење органа које именује и именовање привремених органа Јавног предузећа; 3) ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини и 4) друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и оснивачким актом. Члан 12. Однос Јавног предузећа и Оснивача уређује се законом и оснивачким актом Јавног предузећа. 6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА Члан 13. Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја. За сваку календарску годину Јавно предузеће је дужно да донесе годишњи Програм пословања и достави га надлежном органу Оснивача, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Члан 14. Годишњи Програм пословања усваја Надзорни одбор и доставља га Скупштини града Лознице ради давања сагласности на исти. Члан 15. Измене и допуне годишњег програма пословања врше се у складу са Законом. Члан 16. Надзорни одбор и директор Јавног предузећа у оквиру својих овлашћења, дужни су да редовно прате и оцењују остваривање плана рада и развоја Јавног предузећа и да предузимају мере за њихово остваривање Члан 17. У року од 30 дана од дана истека тромесечја, Јавно предузеће доставља Градској управи- Одељењу за привреду тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, у складу са законом. 7. НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ Члан 18. Јавно предузеће послује као индиректни буџетски корисник оснивача и не остварује добит ни губитак. У свом пословању Јавно предузеће остварује суфицит или дефицит који се не распоређује. Члан 19. Средства за обављање делатности Јавног предузећа обезбеђују се из прихода од продаје комуналних услуга, буџета Оснивача и других извора у складу са законом. Делатност Јавног предузећа се финансира на основу годишњег програма пословања, који доноси Надзорни одбор Јавног предузећа. Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност Скупштина града Лознице. Члан 20. Јавно предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун. За обавезе према трећим лицима, настале у пословању, Јавно предузеће одговара целокупном својом имовином. Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом. 8. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Члан 21. Јавно предузеће може се задуживати само под условом да је финансијски и кредитно способно да преузме отплату зајма уз сагласност Градског већа града Лозница. Приоритетне инвестиције, односно капитални пројекти које Јавно предузеће намерава да финансира задуживањем, морају бити дефинисани у планским актима Јавног предузећа са процењеном вредношћу, извором финансирања, обимом средстава која ће бити обрзбeђена задуживањем и динамиком отплате задужења. У циљу задужења по најповољнијим тржишним условима, набавка финансијских услуга – зајмова, кредита вршиће се у отвореном поступку јавних набавки, у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 9. ОСНОВНИ КАПИТАЛ Члан 22. Основни капитал Јавног предузећа је вредност уписаних улога оснивача, изражена у новцу. Улози Оснивача могу да буду новчани и неновчани. Члан 23. Основни капитал Јавног предузећа чини улог у новцу у износу од 6.210.858,88 динара, а ова вредност представља уписани и уплаћени новчани капитал. Члан 24. По основу улагања у капитал, Оснивач стиче удео у Јавном предузећу, као и права по основу стеченог удела. Удео Града Лознице, као Оснивача и јединог члана, у капиталу Јавног предузећа је 100%. О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина Оснивача. 10. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Члан 25. Органи Јавног предузећа су: 1) Надзорни одбор 2) директор. Надзорни одбор Члан 26. Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана од којих је један председник, који се именују на период од 4 (четири) године. Председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града Лознице. Надзорни одбор Јавног предузећа чине председник, један представник Оснивача и један представник запослених у Јавном предузећу. Члан Надзорног одбора из реда запослених именује се на предлог већине запослених у Јавном предузећу. Члан 27. За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. За председника и члана Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 1) да је пунолетно и пословно способно; 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана; 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа; 5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи: (2) обавезно психијатријско лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана: (4) обавезно лечење алкохоличара: (5) забрана вршења позива, делатности и дужности. Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са законом. Члан 28. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. . Члан 29. Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико: - Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним оснивачким актом; - Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин; - се утврди да делују на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин; - у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци. Члан 30. Надзорни одбор: 1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 2) доноси годишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја; 3) усваја извештаје о степену реализације годишњег програма пословања; 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; 5) усваја финансијске извештаје; 6) доноси Статут Јавног предузећа; 7) надзире рад директора; 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 9) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања; 10) даје сагласност директору за предузимање послова и радњи у складу са законом, Статутом и одлуком оснивача; 11) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре; 12) закључује уговор о раду са директором у складу са законом којим се уређују радни односи; 13) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса; 14) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа; 15) одлучује о статусним променама Јавног предузећа; 16) одлучује о оснивању зависних друштава капитала; 17) одлучује о смањењу или повећању капитала Ј авног предузећа; 18) одлучује о издавању, продаји или куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела и акција у другом предузећу, односно привредном друштву; 19) доноси акт о исплати стимулације директора ; 20) врши друге послове у складу са законом, оснивачким актом и овим Статутом. Одлуке из става 1. тачке 1), 2), 5), 6), 14), 19) и 20) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине града Лознице. Одлуке из става 1. тачке 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине града Лознице. Одлуку из става 1. тачка 19) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа града Лознице. Члан 31. Начин рада Надзорног одбора ближе је регулисан Пословником о раду. Директор Члан 32. Директора Јавног предузећа именује Скупштина града Лознице на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, у поступку утврђеном законом. Члан 33. За директора Јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Поступак за именовање и разрешење директора Јавног предузећа врши се у складу са законом и Статутом града Лознице. Директор Јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију. Директора Јавног предузећа именује Скупштина града Лознице на период од 4 (четири) године, уз могућност поновног именовања, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор не може имати заменика. За директора Јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 1) да је пунолетно и пословно способно; 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четнри године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студнјама; 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана; 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа; 5) да познаје област корпоративног управљања; 6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела. и то: (1) обавезно психијатријско лечење и чување.у здравственој установи; (2) обавезно психијатријско лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; (4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана вршења позива, делатности и дужности. Члан 34. Директор Јавног предузећа: 1) представља и заступа Јавно предузеће; 2) организује и руководи процесом рада; 3) води пословање Јавног предузећа, 4) одговара за законитост рада Јавног предузећа, 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 6) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; 7) предлаже финансијске извештаје; 8) извршава одлуке Надзорног одбора; 9) бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине града Лознице; 10) доноси акт о систематизацији; 11) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора; 12) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом Јавног предузећа; 13) доноси план набавки; 14) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама; 15) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и овим Статутом. Директор може, посебном одлуком у оквиру својих овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из његове надлежности. Члан 35. Орган надлежан за именовање директора Јавног предузећа, разрешиће директора пре истека времена на које је именован, уколико: 1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног предузећа прописане законом; 2) Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним оснивачким актом; 3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа; 4) се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности,несавесним понашањем или на други начин; 5) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора; 6) у другим случајевима прописаним законом. Члан 36. Орган надлежан за именовање директора Јавног предузећа, може разрешити директора пре истека периода на који је именован, уколико: 1) Јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаним оснивачким актом; 2) Јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег програма пословања; 3) Јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег програма пословања; 4) Јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање; 5) Јавно предузеће врши исплату зараде без овере образаца из члана 66. Закона о јавним предузећима; 6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја; 7) не извршава одлуке Надзорног одбора; 8) у другим случајевима прописаним законом. Члан 37. Мандат директора Јавног предузећа престаје истеком периода на које је именован, оставком или разрешењем. Члан 38. Оставка се у писаној форми подноси органу надлежном за именовање директора Јавног предузећа. Члан 39. Предлог за разрешење директора Јавног предузећа подноси Градско веће града Лознице. Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа преко надлежног органа из става 1. овог члана. Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење. Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, орган из става 1. овог члана предлаже оснивачу доношење одговарајућег решења. Против Решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор. Члан 40. Уколико у току трајања мандата против директора Јавног предузећа буде потврђена оптужница, Скупштина града Лознице доноси решење о суспензији директора.. Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане законом којим се уређује област рада. Члан 41. Скупштина града Лознице може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године. Исто лице не може бити именовано два пута за вршиоца дужности директора Јавног предузећа. Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора Јавног предузећа утврђених чланом 33.овог Статута. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има директор Јавног предузећа. Члан 42. Јавно предузеће нема извршног директора. 11. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Члан 43. Запослени у Јавном предузећу и његови органи дужни су да организују обављање делатности на начин којим се осигурава безбедност на раду, као и да спроведе потребне мере заштите на раду и заштите животне средине. Посебним актом биће утврђен начин заштите животне средине,спречавање узрока,спровођење мера и отклањање последица. Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине, да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину. Члан 44. Надзорни одбор Јавног предузећа доноси одлуке и мере ради заштите и унапређивања животне средине, образује комисију или друго тело, или задужује поједине запослене да се старају о спровођењу одлука и мера за заштиту и унапређење животне средине. 12. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА Члан 45. Начин организовања и спровођења штрајка врши се у складу са Законом о штрајку, колективним уговором, односно правилником о раду. Штрајком се не сме угрозити право на живот, здравље и личну сигурност. Члан 46. Оснивач својим актом утврђује минимум процеса рада за време трајања штрајка уз претходно прибављено мишљење репрезентативних синдиката организованих у Јавном предузећу. О утврђеном минимуму процеса рада обавештавају се, поред јавних комуналних предузећа, сви корисници преко средстава јавног информисања. 13. ПОСЛОВНА ТАЈНА Члан 47. Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа, а на предлог директора, чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило његовом пословном угледу и интересима. Неће се сматрати повредом дужности чувања пословне тајне саопштење података из става 1. овог члана на седницама органа предузећа ако је такво саопштење неопходно ради вршења послова или обавештења органа. Лице које саопштава овакве податке дужно је да, на седници органа, присутне чланове органа управљања и све остале учеснике упозори да се ти подаци или документи сматрају пословном тајном и да су дужни чувати као пословну тајну све оно што су сазнали. 14. ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА Члан 48. Статут је основни општи акт Јавног предузећа. Статут доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Скупштине града Лознице. Статут, по добијању сагласности оснивача, по правилу ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Лознице“. Члан 49. Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног предузећа.Јавно предузеће има обавезу чувања аката и докумената. Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа. 15. ЈАВНОСТ У РАДУ Члан 50. Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страници објави: 1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора ; 2) организациону структуру; 3) годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако Јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност и 7) друге елементе пословања, у складу са законом. 16. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 51. Постојећа општа акта донета пре ступања на снагу овог Статута остају на снази и примењиваће се уколико нису у супротности са овим Статутом. Члан 52. Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног предузећа „Град“ Лозница („Службени лист града Лозница бр.6/2013 и 11/2015). Члан 53. Овај Статут ступа на снагу даном добијања сагласности од Оснивача. По добијању сагласности Оснивача овај Статут се објављује на огласној табли Јавног предузећа. ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА Данијела Мирковић, дипл.економ. с/р