16.03.2017. године Л О З Н И Ц А На основу одредаба члана 58. став 1. тачка 6. Статута Града Лозница ("Сл. лист града Лозница" бр. 8/2014 – пречишћен текст), члана 11. и 14. Одлуке о отуђењу, размени и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Лознице ("Сл. лист града Лозница" бр. 3/2015), Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист града Лозница" бр. 3/2015), Одлуке Управног одбора ЈП „Град“ и овлашћења Градоначелника број 136/2017-I од 07.03.2017.године, доносим: О Д Л У К У О расписивању јавног огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини I Град Лозница расписује јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, на следећим локацијама: - Локација “Лагатор-Зона III” Ред. Бр. КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА ОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА А. Блок 4.1 Лагатор НАМЕНА: Вишепородично становање средњих густина 1 к.п. бр. 3481/58 - Блок 4.1, Лагатор - Површина 0,14,74 - Отуђење - Намена: Вишепородично становање средњих густина - Парцела је комунално опремљена - Почетна цена – 5.478.521,93 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова Б. Блок 4.2-1 и 4.2-3 Лагатор НАМЕНА: Вишепородично становање великих густина 1 к.п. бр. 3481/22 - Блок 4.1, Лагатор - Површина 0,15,91 - Отуђење - Намена: Вишепородично становање великих густина - Парцела је комунално опремљена - Почетна цена – 7.884.512,34 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 2 к.п. бр. 3481/26 - Блок 4.1, Лагатор - Површина 0,16,13 - Отуђење - Намена: Вишепородично становање великих густина - Парцела је комунално опремљена - Почетна цена – 7.993.537,65 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова В. Блок 7 Лагатор НАМЕНА: Вишепородично становање средњих густина 1 к.п. бр. 3493/5 - Блок 7 Лагатор - Површина 0,11,87 - Отуђење - Намена: Вишепородично становање средњих густина - Парцела је комунално опремљена - Почетна цена – 4.411.808,36 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 2 к.п. бр. 3493/8 - Блок 7 Лагатор - Површина 0,08,58 - Отуђење - Намена: Вишепородично становање средњих густина - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 3.188.990,38 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 3 к.п. бр. 3493/7 - Блок 7 Лагатор - Површина 0,08,05 - Отуђење - Намена: Вишепородично становање средњих густина - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 2.992.001,46 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова НАМЕНА: Породично становање 1 к.п. бр. 3485/11 - Површина 0,09,14 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 2.830.941,34 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 2 к.п. бр. 3486/3 - Површина 0,06,07 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 1.880.067,17 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 3 к.п. бр. 3486/4 - Површина 0,06,08 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела је комунално опремљена - Почетна цена – 1.883.164,48 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 4 к.п. бр. 3486/5 - Површина 0,06,07 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 1.880.067,17 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 5 к.п. бр. 3486/7 - Површина 0,06,38 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 1.976.083,78 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 6 к.п. бр. 3486/8 - Површина 0,06,06 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 1.876.969,86 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 7 к.п. бр. 3486/9 - Површина 0,05,75 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 1.780.953,25 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 8 к.п. бр. 3486/11 - Површина 0,05,03 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 1.557.946,93 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 9 к.п. бр. 3486/13 - Површина 0,05,45 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 1.688.033,95 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 10 к.п. бр. 3486/28 - Површина 0,04,50 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 1.393.789,50 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 11 к.п. бр. 3486/30 - Површина 0,04,50 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 1.393.789,50 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова 12 к.п. бр. 3486/33 - Површина 0,04,51 - Отуђење - Намена: Породично становање - Парцела није комунално опремљена - Почетна цена – 1.396.886,81 динара - Плаћање 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу - Место одржавања: Градска управа, 20.04.2017. г. у 14,00 часова ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА Понуду за учешће могу поднети сва физичка и правна лица. Понуда физичког лица да садржи: 1. Ознаку катастарске парцеле на коју се понуда односи, 2. Име и презиме; 3. Адресу, јединствен матични број грађана и потпис; 4. Изјаву о прихватању услова огласа; 5. Доказ о уплаћеном депозиту (10% почетног износа); 6. Број рачуна за враћање уплаћеног депозита; 7. Цену за земљиште,односно за дату катастарску парцелу. Понуда правног лица да садржи: 1. Ознаку катастарске парцеле на коју се понуда односи; 2. Фирму, матични број и ПИБ; 3. Име и презиме директора /лица овлашћеног за заступање и његов потпис; 4. Оверену фотокопију Одлуке о регистрацији АПР односно другог одговарајућег регистра; 5. Оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да присуствује у отварању понуда у име правног лица; 6. Оверену изјаву о о прихватању услова огласа; 7. Доказ о уплаћеном депозиту (10% почетног износа); 8. Број рачуна за враћање уплаћеног депозита; 9. Цену за земљиште, односно за дату катастарску парцелу. 1. Понуда за учешће у Огласу подноси се у писменој форми у прописно затвореној коверти са видљивом назнаком на коју се парцелу односи, препоручено или непосредно на адресу: Град Лозница, за Комисију за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем Лозница, Карађорђева бр. 2 са назнаком “понуда - не отварати”. На полеђини коверта је потребно навести име и адресу понуђача. Понуђена цена мора бити изражена у динарском износу и може бити иста или већа од почетног износа цене утврђеног Одлуком о расписивању јавног огласа за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта. Неблаговремена, односно неуредна понуда ће се одбацити. Понуда ће се сматрати неблаговременом у случају да је поднета по истеку рока означеног у јавном огласу за подношење понуда. Неуредном се сматра понуда која је поднета у отвореној коверти или код које на самој коверти није видљиво означено на коју се појединачну парцелу понуда односи, односно која не садржи све потребне податке и уредна захтевана документа из става 1. и 2. Општих услова огласа, односно понуда код које износ понуђене цене је изражен у процентима или је нижи од почетног износа цене и сл. 2. Као најповољнији учесници сматрају се они учесници на Огласу који понуде највиши износ цене. Гарантни износ за учешће на Огласу износи 10% од почетног износа цене. Гарантни износ се уплаћује на рачун: Града Лозница, посебан депозит бр. 840-193804-37 са позивом на број: 97 18-059. Уплаћени гарантни износ биће враћен учесницима који не успеју на огласу у року од 8 дана од дана доношења одлуке о отуђењу грађевинског земљишта а најповољнијем понуђачу ће бити урачунат као део понуђене цене. Најповољнији понуђач губи право на повраћај гарантног износа у случају одустанка од своје понуде, као и ако добије земљиште у својину а не закључи уговор о отуђењу у року од 30 дана од дана правоснажности Одлуке о отуђењу земљишта . 3. Поступак се сматра успешним ако су за оглашену парцелу приспеле најмање две уредне понуде осим у случајевима поновљених огласа када је довољна само једна исправна понуда. О резултатима спроведеног поступка прикупљања понуда јавним огласом понуђачи ће бити обавештени писменим путем, наредног дана од дана отварања понуда. 4. Рок за подношење понуда траје почев од 16.03.2017. године закључно са 18.04..2017. године (до 12,00 часова). 5. Отварање понуда обавиће Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем дана 20.04.2017. године у 14,00 часова у просторијама Града Лознице, Карађорђева број 2., те се обавештавају учесници да могу присуствовати отварању понуде. 6. Ближа обавештења везана за Оглас могу се добити од председника Комисије за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем Николе Драгићевића, директора ЈП “Град” Лозница на телефон 872-712 или 872-713. II Јавни оглас за прикупљање понуда објавиће и спровести Комисија Скупштине града Лозница а Одлука о додели предметних катастарских парцела донеће ЈП “ГРАД” Лозница у складу са Овлашћењем Градоначелника Града Лознице. Оглас објавити: - У средствима јавног информисања (РТВ Подриње и РТВ Лотел) - На огласној табли Градске управе - На сајту Града Лознице - На сајту ЈП „Град“-а ЈП “Г Р А Д” В.Д. Д И Р Е К Т О Р А Никола Драгићевић, с/р дипл. економиста