21.04. 2017. године Л О З Н И Ц А На основу члана 11а. Одлуке о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града Лознице ("Сл. лист Града Лозница" бр. 13/2011 и 16/2012), Програма постављања монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града Лознице и Одлукa Надзорног одбора ЈП “Град“ бр. 01-172/4 од 16.03.2017. године расписује се: Ј А В Н И О Г Л А С За доделу локација ради постављања монтажних објеката на површинама јавне намене I Слободне локације за постављање апарата за кокице у периоду од 01.01.2017.год. до 31.12.2017.године Ред. Број Локација К.П. БРОЈ Почетна цена закупа до 1 године у ДИН 1 Ј. Цвијића -код моста на Штири 5319 11.160,00 2 Гимназијска -од моста на Штири 5170 11.160,00 3 Ј. Цвијића -код моста на Штири 5170 11.160,00 4 Ј. Цвијића -код моста на Штири 5319 11.160,00 5 Трг Ј. Цвијића -код Пореске управе 5334 8.928,00 6 Трг Ј. Цвијића -код Пореске управе 5351 8.928,00 7 Трг Ј. Цвијића -централни део школског парка 5351 11.160,00 8 Пашићева -код парфимерије Дона 5268/1 8.928,00 9 Војводе Мишића -код Новитета 5320 8.928,00 II Слободне локације у “Зони унапређеног пословања“ за постављање апарата за кокице и апарата за топле напитке у периоду оа 01.01.2017.год.до 31.12.2017.године. Ред. Број Локација К.П. БРОЈ Почетна цена закупа до 1 године у ДИН 1 Јована Цвијића код “Вуковог дома“ апарат за кокице 5319 22.321,00 2 Јована Цвијића код “Вуковог дома“ апарат за топле напитке 5319 22.321,00 3 Јована Цвијића код поште апарат за кокице 5319 22.321,00 4 Јована Цвијића код поште апарат за топле напитке 5319 22.321,00 III Слободне локације за постављање тезги површине 2 м2 за период закупа од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године и то: Ред. Број Локација К.П. БРОЈ Број локације из Програма Почетна цена закупа до 1 године у ДИН 1 Ј. Цвијића - мост на Штири 5268/1 објекат 1 11.160,00 2 Ј. Цвијића - мост на Штири 5170 објекат 2 11.160,00 3 Ј. Цвијића - мост на Штири 5014 објекат 3 11.160,00 4 Светог Саве - у пасажу 5064 објекат 1 8.928,00 5 Светог Саве - у пасажу 5064 објекат 2 11.160,00 6 Светог Саве - у пасажу 5064 објекат 3 11.160,00 7 Шабачки пут - код аутобуског стајалишта 11928/1 објекат 1 5.952,00 8 Болничка - паркинг 3558/9 објекат 1 7.440,00 9 Улица Бањска 11962 објекат 1 11.160,00 10 Хајдук Станка -код продавнице "Тигар" 11949/1 објекат 1 7.440,00 11 Бул. Д. Обрадовића на раскрсници са улицом Генерала Јуришића 4998 објекат 1 7.440,00 12 Паркинг - Код школе у Тршићу - објеката 1-10 3.720,00 IV Слободне локације за постављање фрижидера за сладолед површине 2 м2 за период закупа од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године и то: Ред. Број Локација К.П. БРОЈ Број локације из Програма Почетна цена закупа до 1 године у ДИН 1 Трг Ј. Цвијића -код економске школе 5352 објекат 1 11.160,00 2 В. Броњевског -код болнице 3723/1 објекат 1 7.440,00 3 В.Зечевића –код пореске управе 5334 објекат 1 8.928,00 4 Гимназијска -код "појила" 5170 објекат 1 11.160,00 5 В. Путника -киоск "Нели" 3558/9 објекат 1 8.928,00 6 Део зоне према градској управи 5319 Код Поште 1 22.321,00 7 Део зоне према Штирском мосту 5319 Код Дома културе 1 22.321,00 V Слободне локације у “Зони унапређеног пословања“ за постављање летњих башта за 2017. годину. Утврђује се почетна цена за давање земљишта у закуп за постављање летње баште у износу од 24 дин/м2 дневно. ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА Понуду за учешће могу поднети сва физичка и правна лица. Понуда физичког лица да садржи: 1. Ознаку кат.астарске парцеле, односно локације на коју се понуда односи, 2. Име и презиме; 3. Адресу, јединствен матични број грађана и потпис, 4. Изјаву о прихватању услова огласа, 5. Цену, односно висину закупнине за локацију, 6. Доказ о уплаћеном депозиту (20% од почетног износа), 7. Број рачуна за враћање уплаћеног депозита. Понуда правног лица да садржи: 1. Ознаку кат. парцеле, односно локацију на коју се понуда односи; 2. Фирму, матични број и ПИБ; 3. Име и презиме директора / лица овлашћеног за заступање и његов потпис; 4. фотокопију Решења о регистрацији АПР односно другог одговарајућег регистра 5. Цену, односно висину закупнине за локацију, 6. Доказ о уплаћеном депозиту (20% од почетног износа), 7. Број рачуна за враћање уплаћеног депозита. 1. Понуда за учешће у Огласу подноси се у писменој форми у прописно затвореној коверти са видљивом назнаком на коју се парцелу односи, препоручено или непосредно на адресу: ЈП “Лозница развој” Лозница, са назнаком “понуда - не отварати” . Понуђени износ закупнине мора бити изражен у динарском износу који може бити исти или већи од почетног износа закупнине утврђеног Одлуком о расписивању јавног огласа за прикупљање понуда ради давања у закуп грађевинског земљишта. Неблаговремена, односно неуредна понуда ће се одбацити. Понуда ће се сматрати неблаговременом у случају да је поднета по истеку рока означеног у јавном огласу за подношење понуда. Неуредном се сматра понуда која је поднета у отвореној коверти или код које на самој коверти није видљиво означено на коју се појединачну парцелу - локацију понуда односи, односно која не садржи све потребне податке и уредна захтевана документа из става 1. и 2. Општих услова огласа, односно понуда код које износ понуђене закупнине је изражен у процентима или је нижи од почетног износа закупнине и сл. 2. Као најповољнији учесници сматрају се они учесници на Огласу који понуде највиши износ закупнине. Гарантни износ за учешће на огласу износи 20% од почетног износа цене. Гарантни износ се уплаћује на рачун Јавног предузећа «Лозница развој» број 160-462033-10 код банке Интеса . 3. Закупци морају одмах уплатити излицитирани износ закупнине за локацију а по добијању услова из Одељења за планирање и изградњу морају платити локалну комуналну таксу за коришћење јавне површине. 4. Рок за подношење понуда траје почев од 21.04.2017. године до 27.04.2017. године до 14 часова. Отварање понуда обавиће се дана 28.04.2017. године у 10 часова у просторијама ЈП “Лозница развој”. 5. Ближа обавештења у вези огласа, шематских приказа локација и сл. могу се добити у просторијама ЈП “Лозница развој” у времену од 08,00 – 15,00 часова и на број телефона 015/872-712 или 015/872-713. ЈП “ГРАД” В.Д. Д И Р Е К Т О Р А Драгићевић Никола с/р дипл.економиста